لوله های پلی اتیلن فاضلاب

لوله پلی اتیلن 200 میلیمتر فاضلاب ( آب لوله )

لوله پلی اتیلن 200 میلیمتر فاضلاب ( آب لوله )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 6 متر

لوله پلی اتیلن 90 میلیمتر فاضلاب ( آب لوله )

لوله پلی اتیلن 90 میلیمتر فاضلاب ( آب لوله )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 6 متر

لوله پلی اتیلن 50 میلیمتر فاضلاب ( آب لوله )

لوله پلی اتیلن 50 میلیمتر فاضلاب ( آب لوله )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 6 متر

لوله پلی اتیلن 63 میلیمتر فاضلاب ( آب لوله )

لوله پلی اتیلن 63 میلیمتر فاضلاب ( آب لوله )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 6 متر

لوله پلی اتیلن 125 میلیمتر فاضلاب ( آب لوله )

لوله پلی اتیلن 125 میلیمتر فاضلاب ( آب لوله )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 6 متر

لوله پلی اتیلن 160 میلیمتر فاضلاب ( آب لوله )

لوله پلی اتیلن 160 میلیمتر فاضلاب ( آب لوله )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 6 متر

لوله پلی اتیلن 110 میلیمتر فاضلاب ( آب لوله )

لوله پلی اتیلن 110 میلیمتر فاضلاب ( آب لوله )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 6 متر

لوله پلی اتیلن 75 میلیمتر فاضلاب ( آب لوله )

لوله پلی اتیلن 75 میلیمتر فاضلاب ( آب لوله )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 6 متر

لوله پلی اتیلن 50 میلیمتر فاضلاب ( پلی ران )

لوله پلی اتیلن 50 میلیمتر فاضلاب ( پلی ران )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 6 متر

لوله پلی اتیلن 40 میلیمتر فاضلاب ( آب لوله )

لوله پلی اتیلن 40 میلیمتر فاضلاب ( آب لوله )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 6 متر

لوله پلی اتیلن 110 میلیمتر فاضلاب ( پلی ران )

لوله پلی اتیلن 110 میلیمتر فاضلاب ( پلی ران )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 6 متر

لوله پلی اتیلن 90 میلیمتر فاضلاب ( پلی ران )

لوله پلی اتیلن 90 میلیمتر فاضلاب ( پلی ران )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 6 متر

لوله پلی اتیلن 63 میلیمتر فاضلاب ( پلی ران )

لوله پلی اتیلن 63 میلیمتر فاضلاب ( پلی ران )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 6 متر

لوله پلی اتیلن 75 میلیمتر فاضلاب ( پلی ران )

لوله پلی اتیلن 75 میلیمتر فاضلاب ( پلی ران )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 6 متر

لوله پلی اتیلن 250 میلیمتر فاضلاب ( پلی ران )

لوله پلی اتیلن 250 میلیمتر فاضلاب ( پلی ران )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 6 متر

لوله پلی اتیلن 200 میلیمتر فاضلاب ( پلی ران )

لوله پلی اتیلن 200 میلیمتر فاضلاب ( پلی ران )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 6 متر

لوله پلی اتیلن 160 میلیمتر فاضلاب ( پلی ران )

لوله پلی اتیلن 160 میلیمتر فاضلاب ( پلی ران )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 6 متر

لوله پلی اتیلن 125 میلیمتر فاضلاب ( پلی ران )

لوله پلی اتیلن 125 میلیمتر فاضلاب ( پلی ران )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 6 متر

لوله پلی اتیلن 250 میلیمتر فاضلاب ( آب لوله )

لوله پلی اتیلن 250 میلیمتر فاضلاب ( آب لوله )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 6 متر


معامله ای مطمئن با اعضای ویژه و دارای نشان! اطلاعات بیشتر

شبکه های اجتماعی

ارتباط با ما

موبایل : 09120606809

تلفن : 021-65469340~5, 021-22548163

فکس : 021-65469345

تلفکس : -

وب سایت : www.polytehran.ir