اتصالات پلی اتیلن جوشی فاضلابی

سیفون جوشی پلی اتیلن ( پلی رود )

سیفون جوشی پلی اتیلن ( پلی رود )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

سیفون جوشی پلی اتیلن ( پلی ران )

سیفون جوشی پلی اتیلن ( پلی ران )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

سه راه دو طرفه جوشی پلی اتیلن ( پلی ران )

سه راه دو طرفه جوشی پلی اتیلن ( پلی ران )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

سه راه بازدید 45° و 90° جوشی پلی اتیلن ( پلی ران )

سه راه بازدید 45° و 90° جوشی پلی اتیلن ( پلی ران )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

سه راه 90° جوشی پلی اتیلن ( پلی رود )

سه راه 90° جوشی پلی اتیلن ( پلی رود )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

سه راه 90° جوشی پلی اتیلن ( پلی ران )

سه راه 90° جوشی پلی اتیلن ( پلی ران )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

سه راه 45° جوشی پلی اتیلن ( پلی ران )

سه راه 45° جوشی پلی اتیلن ( پلی ران )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

سه راه 45° جوشی پلی اتیلن ( پلی رود )

سه راه 45° جوشی پلی اتیلن ( پلی رود )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

زانو 90° جوشی پلی اتیلن ( پلی ران )

زانو 90° جوشی پلی اتیلن ( پلی ران )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

زانو 90° جوشی پلی اتیلن ( پلی رود )

زانو 90° جوشی پلی اتیلن ( پلی رود )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

زانو 45° جوشی پلی اتیلن ( پلی رود )

زانو 45° جوشی پلی اتیلن ( پلی رود )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

زانو 45° جوشی پلی اتیلن ( پلی ران )

زانو 45° جوشی پلی اتیلن ( پلی ران )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

دریچه بازدید جوشی پلی اتیلن ( پلی رود )

دریچه بازدید جوشی پلی اتیلن ( پلی رود )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

دریچه بازدید جوشی پلی اتیلن ( پلی ران )

دریچه بازدید جوشی پلی اتیلن ( پلی ران )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

درپوش موقت پلی اتیلن ( پلی ران )

درپوش موقت پلی اتیلن ( پلی ران )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

درپوش تست جوشی پلی اتیلن ( پلی رود )

درپوش تست جوشی پلی اتیلن ( پلی رود )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

درپوش تست جوشی پلی اتیلن ( پلی ران )

درپوش تست جوشی پلی اتیلن ( پلی ران )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

چهار راه جوشی پلی اتیلن ( پلی ران )

چهار راه جوشی پلی اتیلن ( پلی ران )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

تبدیل جوشی پلی اتیلن ( پلی رود )

تبدیل جوشی پلی اتیلن ( پلی رود )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

تبدیل جوشی پلی اتیلن ( پلی ران )

تبدیل جوشی پلی اتیلن ( پلی ران )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد


معامله ای مطمئن با اعضای ویژه و دارای نشان! اطلاعات بیشتر

شبکه های اجتماعی

ارتباط با ما

موبایل : 09120606809

تلفن : 021-65469340~5, 021-22548163

فکس : 021-65469345

تلفکس : -

وب سایت : www.polytehran.ir