لوله های پلی اتیلن آب

لوله پلی اتیلن 450 میلیمتر آب ( آب لوله )

لوله پلی اتیلن 450 میلیمتر آب ( آب لوله )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 6 متر

لوله پلی اتیلن 50 میلیمتر آب ( آب لوله )

لوله پلی اتیلن 50 میلیمتر آب ( آب لوله )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 100 متر

لوله پلی اتیلن 32 میلیمتر آب ( آب لوله )

لوله پلی اتیلن 32 میلیمتر آب ( آب لوله )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 150 متر

لوله پلی اتیلن 25 میلیمتر آب ( آب لوله )

لوله پلی اتیلن 25 میلیمتر آب ( آب لوله )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 200 متر

لوله پلی اتیلن 400 میلیمتر آب ( آب لوله )

لوله پلی اتیلن 400 میلیمتر آب ( آب لوله )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 6 متر

لوله پلی اتیلن 355 میلیمتر آب ( آب لوله )

لوله پلی اتیلن 355 میلیمتر آب ( آب لوله )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 6 متر

لوله پلی اتیلن 315 میلیمتر آب ( آب لوله )

لوله پلی اتیلن 315 میلیمتر آب ( آب لوله )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 6 متر

لوله پلی اتیلن 280 میلیمتر آب ( آب لوله )

لوله پلی اتیلن 280 میلیمتر آب ( آب لوله )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 6 متر

لوله پلی اتیلن 250 میلیمتر آب ( آب لوله )

لوله پلی اتیلن 250 میلیمتر آب ( آب لوله )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 6 متر

لوله پلی اتیلن 180 میلیمتر آب ( آب لوله )

لوله پلی اتیلن 180 میلیمتر آب ( آب لوله )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 6 متر

لوله پلی اتیلن 225 میلیمتر آب ( آب لوله )

لوله پلی اتیلن 225 میلیمتر آب ( آب لوله )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 6 متر

لوله پلی اتیلن 200 میلیمتر آب ( آب لوله )

لوله پلی اتیلن 200 میلیمتر آب ( آب لوله )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 6 متر

لوله پلی اتیلن 20 میلیمتر آب ( آب لوله )

لوله پلی اتیلن 20 میلیمتر آب ( آب لوله )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 200 متر

لوله پلی اتیلن 630 میلیمتر آب ( آب لوله )

لوله پلی اتیلن 630 میلیمتر آب ( آب لوله )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 6 متر

لوله پلی اتیلن 90 میلیمتر آب ( آب لوله )

لوله پلی اتیلن 90 میلیمتر آب ( آب لوله )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 100 متر

لوله پلی اتیلن 63 میلیمتر آب ( آب لوله )

لوله پلی اتیلن 63 میلیمتر آب ( آب لوله )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 100 متر

لوله پلی اتیلن 500 میلیمتر آب ( آب لوله )

لوله پلی اتیلن 500 میلیمتر آب ( آب لوله )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 6 متر

لوله پلی اتیلن 560 میلیمتر آب ( آب لوله )

لوله پلی اتیلن 560 میلیمتر آب ( آب لوله )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 6 متر

لوله پلی اتیلن 140 میلیمتر آب ( آب لوله )

لوله پلی اتیلن 140 میلیمتر آب ( آب لوله )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 6 متر

لوله پلی اتیلن 160 میلیمتر آب ( آب لوله )

لوله پلی اتیلن 160 میلیمتر آب ( آب لوله )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 6 متر


معامله ای مطمئن با اعضای ویژه و دارای نشان! اطلاعات بیشتر

شبکه های اجتماعی

ارتباط با ما

موبایل : 09120606809

تلفن : 021-65469340~5, 021-22548163

فکس : 021-65469345

تلفکس : -

وب سایت : www.polytehran.ir